sdsmprilep1Координаторката на Форумот на жени на СДСМ, Цветанка Ласкова ја назначи Кети Смилеска за нов Координатор на Форумот на жени при О.О. СДСМ Прилеп.
Координаторката на Форумот на жени на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија овие одлуки за назначување на Координаторки на Форумот на жени на Општинските организациии на СДСМ ги донесе врз основа на член 19 став 2 од Правилникот за организација и делокруг на работата на Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како и Одлуката за распишување на избори во Форумот на жени на СДСМ усвоена на Тринаесетата седница на Извршниот одбор на Централниот одбор на СДСМ одржана на 01.10 2013 година.