Извршен одбор

Членови на извршен одбор на ОО на СДСМ Прилеп
Александар Ѓорески 25.08.1984 сообраќаен инжинер
Александар Чапкуноски 04.08.1982 сообраќаен инжинер
Ангелина Велеска Трумпеска 24.01.1987 економски факултет
Валентин Божиноски 18.01.1986 економски факултет
Весна Трајческа Аџулеска 21.03.1984 професор по одделенска настава
 Дарко Филипоски 24.06.1974 машински техничар
Златко Димкоски 08.09.1981 магистер по меѓународни односи
Зоран Пачешкоски 05.01.1984 економски факултет
Ирена Адамческа 18.04.1978 професор по одделенска настава
Марија Цветаноска 04.11.1975 економски факултет
Марио Анески 18.09.1990 факултет за безбедност
Миле Велкоски 30.06.1983 економски факултет
Николина Недеска 17.12.1979 економски факултет
Рубин Петрески 01.07.1978 земјоделски техничар
Симона Макреска 26.03.1993 дипломиран економист/магистер по економски науки
Филип Попески 05.05.1990 правен факултет
Филип Секулоски 07.06.1983 инжинер по информатика/магистер по економски науки
Цвете Станојоска 06.02.1993 филолошки факултет- англиски јазик