Раководство на СДММ

Александар Џагадуроски – Претседател на ЛК СДММ

Роден на:06 Септември 1986 год во Прилеп

Образование: Дипломиран економист, насока банкарски менаџмент.

Од 2012 до 2013 година член на Извршниот Одбор на ЛК СДММ

Од 01.02.2014 година член на Извршниот одбор на ЛК СДММ – Прилеп.

 adjagaduroski
Филип Попоски – Заменик претседател на ЛК СДММ

Роден на:05 Мај 1990 година, во Прилеп

Образование:Апсолвент на Правен факултет Битола,

Дипломиран економист, насока:  банкарски менаџмент.

2012 до 2013 Координатор на млади на  ЛК СДММ

Filip Poposki
Никола Багески – Секретар на ЛК СДММ

Роден на: 17-ти декември 1990 година во Прилеп.

Образование: Дипломиран правник , Факултет за Правни науки при ФОН Универзитет

Од 2013 година запишува магистерски студии по Меѓународно право и право на Европска унија.

Од 2012 до 2013 година член на Надзорниот одбор на ЛК СДММ

Од 01.02.2014 година е член на Извршниот одбор на ЛК СДММ – Прилеп.

Bageski Nikola
Марко Спиркоски – Потпретседател

Роден на: 5-ти Јули 1993 год во Прилеп

Образование:Студент на Филолошки факултет, отсек: Германски јазик и книжевност.

Од 2012 до 2013 година член на Извршниот Одбор на ЛК СДММ

Од 01.02.2014 година член на Извршниот одбор на ЛК СДММ – Прилеп

 mspirkoski