Комисии при ИО

КОМИСИЈА ЗА АНАЛИТИКА Претседател: Александар Спиркоски

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ Претседател: Златко Димкоски

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМИЈА Претседател: Борис Чупетрески

КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ Претседател: Гоце Мојаноски

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ Претседател: Ана Ѓорѓиоска

ПРАВНА КОМИСИЈА Претседател: Игор Ефремоски

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО Претседател: Моника Грашеска

КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Претседател: Јасмина Мицеска

КОМИСИЈА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛА Претседател: Еленче Ташкоска

КОМИСИЈА ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ Претседател: Викторија Јовчевски Спиркоска

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА Претседател: Рубин Белчески