Надзорен одбор

Членови на надзорен одбор на ОО на СДСМ Прилеп:

Ангелка Баракоска 10.01.1973 професор по одделенска настава
Весна Ѓорѓиоска Алексоска 11.01.1970 агроном
Кристијан Талески 01.03.1993 правен факултет
Славчо Ѓорѓијоски 21.10.1990 правен факултет
Цветко Миленкоски 20.04.1953 ССС