Изјава на Илија Јованоски – член на Совет на О.Прилеп

 Советничката група на Социјалдемокрастскиот Сојуз и коалиционите партнери ја напуштивме седницата на средината, после нејзиниот почеток затоа што власта немаше кворум да ја продолжи оваа седница. Точката 6 што беше на дневен ред,  сме против таа точка, заради таа точка ја напуштивме седницата, и немаме намера за сериозни прашања што се однесуваат на граѓаните на општина Прилеп да донесуваме одлука, а позицијата да нема кворум. Значи на почетокот се надевав дека сите советници од власта ќе останат на оваа седница, поради заминувањето на неколку советници од позицијата, немаше кворум да продолжи оваа седница и поради тие причини ја напуштивме оваа седница и се вративме назад. Претседателот на советот, зошто не ја продолжи седницата, тоа е негово право, негова одлука и ја закажа за друг ден.

Точката на дневниот ред, под број 6, тоа беше за комуналниот отпад, кој што треба да се рециклира и понатаму да се спроведува програмата. Секоја година Јавното претпријатие Комуналец доставува програма до советот на Општина Прилеп за да се усвои таа програма за рециклирање на комуналниот отпад. Ние не се сложуваме со начинот и постапката со коишто работи Комуналец  токму на овој комунален отпад.

Од тие причини ја напуштивме седницата, затоа што сме точно против одлуката на оваа точка.