Советници

Членови во Советот на општина Прилеп

  • Илија Јованоски – координатор
  • Сашо Велески
  • Звонко Јованоски
  • Валентин Божиноски
  • Еленче Ташковска
  • Томислав Белакапоски
  • Елизабета Тодеска
  • Миле Талевски