На изборната конференција во Петокот- 04.10.2013, на која присуствуваше претседателот на СДСМ Зоран Заев,  делегатите избраа ново раководство на О.О.СДСМ Прилеп.

ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШЕН ОДБОР ПРИ О.О.СДСМ-Прилеп

Р.бр.

Име и презиме

Година на  раѓање

Професија

1.

Ангелина Велеска

1987

Дипл.економист

2.

Моника Илиоска

1974

Доктор специјалист гинеколог

3.

Весе Чупетреска

1967

Медицинска сестра

4.

Богде Забрчанец

1971

Физиотерапевт

5.

Благица Димески

1971

Дипл.ек.-економ. на притпријатија и финансии

6.

Александра Пирганоска

1983

Дипл.менаџер по осигурување

7.

Марија Цветаноска

1975

Дипл.ек.-магистрант меѓун. Економ. и бизнис

8.

Леонардо Ковилоски

1980

Дипл.проф.-магистрант Минхен универзитет

9.

Филип Секулоски

1983

Дипл.инженер  по информатика

10.

Христијан Пиличев

1982

Дипл.економист Менаџмент и организација

11.

Миле Велкоски

1983

Студент по економија

12.

Златко Димкоски

1981

Магистар по меѓународни односи

13.

Звонко Талески

1966

Дип.електро инженер

14.

Кире Станкоски

1967

Дипл.земјоделски инженер

15.

Тони Камчески

1962

Ел.инженер (стопанственик)

16.

Рубин Петрески

1978

Техничар-ССС

17.

Александар Китаноски

1970

Економ ССС

18.

Љупчо Бабаноски

1967

Пожарникар-возач ССС

Без право на глас:

Филипоски Дарко (Варош)

Горан Секулоски (с.Загорани)

 

 ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР ПРИ О.О.СДСМ-Прилеп

Р.бр.

Име и презиме

Година на раѓање

Професија

1. Слободанка Огнаноска

1975

Дипл.правник-адвокат
2. Благица Филипоска

1979

Дипл.економист
3. Александар Јовчески

1985

Дипл.економист-маг.на финансии и банкарство
4. Дејан Тошески

1989

Дипл.правник-магистрант
5. Влатко Сливоски

1984

Дипл.економист-маркетинг менаџмент