Во моја програма имам план за реконструкција на сите велосипедски патеки во градот и изградба на нови, онаму каде што има можност. Патот Прилеп-Вештачко езеро, ќе биде реконструиран со велосипедски патеки.