Раководство на СДММ

Александар Џагадуроски – Претседател на ЛК СДММ

Роден на:06 Септември 1986 год во Прилеп

Образование: Дипломиран економист, насока банкарски менаџмент.

Од 2012 до 2013 година член на Извршниот Одбор на ЛК СДММ

Од 01.02.2014 година член на Извршниот одбор на ЛК СДММ – Прилеп.

 adjagaduroski
Филип Попоски – Заменик претседател на ЛК СДММ

Роден на:05 Мај 1990 година, во Прилеп

Образование:Апсолвент на Правен факултет Битола,

Дипломиран економист, насока:  банкарски менаџмент.

2012 до 2013 Координатор на млади на  ЛК СДММ

Filip Poposki
Никола Багески – Секретар на ЛК СДММ

Роден на: 17-ти декември 1990 година во Прилеп.

Образование: Дипломиран правник , Факултет за Правни науки при ФОН Универзитет

Од 2013 година запишува магистерски студии по Меѓународно право и право на Европска унија.

Од 2012 до 2013 година член на Надзорниот одбор на ЛК СДММ

Од 01.02.2014 година е член на Извршниот одбор на ЛК СДММ – Прилеп.

Bageski Nikola
Марко Спиркоски – Потпретседател

Роден на: 5-ти Јули 1993 год во Прилеп

Образование:Студент на Филолошки факултет, отсек: Германски јазик и книжевност.

Од 2012 до 2013 година член на Извршниот Одбор на ЛК СДММ

Од 01.02.2014 година член на Извршниот одбор на ЛК СДММ – Прилеп

 mspirkoski
Стефан Чавлески – Организационен секретар

Роден на:09 Февруари 1993 год во Прилеп

Образование:Студент на Универзитет „Гоце Дечев“ Штип, отсек Рударски инженер

Од 2012 до 2013 година член на Извршниот Одбор на ЛК СДММ

Од 01.02.2014 година член на Извршниот одбор на ЛК СДММ – Прилеп.

 scavleski